Atvieglojumi

Valsts garantētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodgas personas vai ģimenes statuss - 90% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi;
-        politiski represētām personām - 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi, kas personas īpašumā vai valdījumā ir vismaz 5 gadus;
-        personām, kurām pašām vai tās laulātajam, ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem - 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli un tam piekritīgo zemi.

Atvieglojumus trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība piešķir automātiski, savukārt politiski represētām personām atvieglojumu saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pēc iesnieguma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.

 

Atvieglojumi, ko paredz pašvaldība

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, Daugavpils novada dome, saskaņā ar 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”  ir paredzējusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, pensionāriem, mājsaimniecību, kuras veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, locekļiem, bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, maznodrošinātām personām, personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījušas līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa apmērā, uzņēmumiem, kuru darbības veids ir "Apstrādes rūpniecība" un sabiedriskā labuma organizācijām.

Ar Daugavpils novada pašvaldības paredzēto NĪN atvieglojumu kopsavilkumu var iepazīties ŠEIT .

Lai pieteiktos pašvaldības noteiktajiem NĪN atvieglojumiem, nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā ir jāiesniedz Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē:
- PIETEIKUMS  PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU FIZISKAI PERSONAI, KAS NEVEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, vai  PIETEIKUMS  PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU PERSONAI, KAS VEIC SAIMNIECISKO DARBĪBU DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ AR PIETEIKUMOS NORĀDĪTAJIEM ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM. 

Pēc pieteikuma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.

Attēls