Būvvaldes lēmumi

Būvatļaujas izdošana/atteikums izdot būvatļauju - 1 mēnesis;

Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi - 14 dienu laikā;

Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikums izdarīt atzīmi - 7 dienu laikā;

Par izmaiņu atļauju būvprojektā, kā arī par izmaiņām būvatļaujā gadījumos, kad mainās būvatļaujas adresāts, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs - 14 dienu laikā.