Darbību reglamentējošie akti

Civillikums . Ģimenes tiesības  http://likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums   http://likumi.lv/doc.php?id=253442

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums  http://likumi.lv/doc.php?id=191209

Pilsonības likums http://likumi.lv/doc.php?id=57512

Dzīvesvietas deklarēšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=64328

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”  http://likumi.lv/doc.php?id=259879

Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumi Nr.906  ‘Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” http://likumi.lv/doc.php?id=260214

Ministru kabineta 06.08.2013.noteikumi Nr.470 “Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi”  http://likumi.lv/doc.php?id=258797

Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr.1079 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem” http://likumi.lv/doc.php?id=198289

Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”   http://likumi.lv/doc.php?id=85209

Daugavpils novada domes 14.03.2013. saistošie noteikumi  Nr.6

„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Daugavpils novada domes 08.11.2012. lēmums Nr.1277    „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Attēls