Daugavpils novada domes publiskie dokumenti

Domes sēdes izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts
Domes sēdes izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
Domes sēžu audio ieraksti
Saistošo noteikumu projekti
Saistošie noteikumi (saraksts)
Nolikumi
Reglamenti
Noteikumi
Instrukcijas
Lēmumi
Komisijas, padomes un to nolikumi
Maksas pakalpojumi
Tarifi
Īres maksas
Pilnvarojumi un deleģējumi
Projekti
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Informācija par administratīviem aktiem, kuri sagatavoti personām, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu
Informācija par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām
Publiskie pārskati
Civilās aizsardzības plāns
Stratēģijas programmas
Atskaite par Daugavpils novada pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto
Spēkā esošie Daugavpils rajona padomes publiskie dokumenti

Attēls