Daugavpils novada komisijas

Daugavpils novada domes komisijas, padomes

Daugavpils novada pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Natālija Pēterāne - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības un jaunatnes lietu galvenā speciāliste
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Aija Centnere - Daugavpils novada domes Sociālā dienesta psiholoģe
Komisijas locekļi Nadežda Pavlova - ģimenes ārste, pediatre 
Olga Solima - logopēde
 

Nolikums 
Lēmums 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija
Komisijas priekšsēdētāja Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi Irēna Bulaša - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja 
Natālija Pēterāne - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības un jaunatnes lietu galvenā speciāliste
Jānis Kudiņš - Daugavpils novada domes deputāte 
Jolanta Urbāne - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe
Nolikums
Grozījumi
Daugavpils novada pašvaldības administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētājs Juris Livčāns - Daugavpils novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks
Brigita Vasiļevska – Sventes pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi

Diāna Laizāne – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsulte
Natālija Pēterāne - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Rita Beļska - Daugavpils novada Sociālā dienesta Ģimenes ar bērniem daļas vadītāja

  Lēmums
Nolikums
Daugavpils novada vēlēšanu komisija
Komisijas locekļi

Jānis Briška
Ināra Natarova 
Vita Rūtiņa
Ivars Smans
Inese Kļučinska
Ingrīda Litiņa
Pēteris Vovers 

Daugavpils novada domes dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Irēna Timšāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Andris Slesars - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsults
Komisijas sekretāre Kornēlija Gailīte - Pašvaldības īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste
Komisijas locekļi Ilze Raščevska- Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja
Vjačeslavs Moskaļenko - Daugavpils novada domes deputāts

Nolikums
Lēmums

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs

Jāzeps Krukovskis - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Projektu daļas projektu koordinators

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Veronika Pudāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos”.
Komisijas sekretāre

Veronika Pudāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos”.

Komisijas locekļi

Jānis Vanags - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadītājs
Andris Slesars - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsults
Ināra Miglāne - Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

Lēmums 
Nolikums
Grozījumi
Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda padome
Padomes priekšsēdētājs Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Padomes priekšsēdētāja vietniece Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Padomes sekretāre Anita Pabērza - Daugavpils novada Komunālās saimniecības nodaļas galvenā speciāliste
Padomes locekļi Aleksandrs Aizbalts -Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks
Sergejs Mihailovs - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils AP” valdes loceklis
Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts 
Juris Livčāns - Daugavpils novada domes deputāts 
Nolikums
Grozījumi
Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi

Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts 
Ināra Natarova - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Nansija Tamane - Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja
Olga Sokolovska - Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja
Vita Rūtiņa - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Olga Lukaševiča - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļas vadītāja
Juris Uļjans - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļas telpiskās attīstības  plānotājs
Diāna Laizāne - Daugavpils novada domes  Juridiskās daļas juriskonsulte
Irēna Timšāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja, Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja

Komisijas sekretāre

Nolikums
Ilze Raščevska - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja
Daugavpils novada domes dzīvokļu jautājumu komisija
Komisijas priekšsēdētājs Andris Pļaskota - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ilze Raščevska - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja
Komisijas sekretāre

Veronika Pudāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos”.

Komisijas locekļi

Aivars Elksniņš - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” valdes loceklis
Betija Ivanova - Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja
Anna Jegorova - Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
Juris Livčāns - Daugavpils novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Nolikums 
Lēmums 
Grozījumi

Daugavpils novada atsevišķu sociālo gadījumu izskatīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ligita Liepiņa - Kalupes socialo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Ināra Pomjalova - Daugavpils novada domes Sociālā dienesta galvenā speciāliste
Komisijas locekļi

Regīna Tamane - Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības centra vadītāja
Nataļja Škutāne - Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja 
Andris Pļaskota - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs

Komisijas sekretāre Vija Sibirceva - Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Nolikums

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Irēna Timšāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi

Aleksandrs Aizbalts - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Ilze Raščevska - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja
Olga Sokolovska - Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja
Andris Pļaskota - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs
Nansija Tamane - Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte
Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts, tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Komisijas sekretāre

Veronika Pudāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos”.

  Nolikums

Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvā padome
Padomes locekļi

Jolanta Bāra - Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta projektu administratore
Ināra Dzalbe - Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītāja
Aivars Friliņš - Dienvidlatgales virsmežniecības Grīvas mežniecības mežzinis 
Lolita Kozlovska - biedrības „Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs” vadītāja 
Olga Lukaševiča - Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļas galvenā speciāliste 
Jānis Silovs - biedrības „Daugavas Savienība” valdes loceklis
Anda Zeize - Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijas direktore
Elmīra Boikova - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Jūras Ekoloģijas laboratorijas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides     konsultatīvās padomes eksperte
Elita Kalniņa - biedrības „Vides aizsardzības klubs” viceprezidente
Dacīte Beķere - biedrības „Vides aizsardzības klubs” domniece
Dainis Īvāns - biedrības „Vides aizsardzības klubs” pārstāvis un publicists
Ieva  Švarce - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja
Kristīna Riekstņa - Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos
Vilma Platpīre - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vadītāja
Ināra Mukāne - Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

 

Nolikums
Grozījumi

Lēmums

Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvā padome

Padomes locekļi

Skaidrīte Baltace - Darba devēju organizāciju apvienība
Valdis Grebežs - Daugavpils amatnieku biedrība, individuālais komersants „Keramika-VG”
Valērijs Hrapāns - Daugavpils novada domes deputāts  
Inese Jakobsone - Individuālais komersants „Višķezers”
Roberts Jonāns - Daugavpils novada domes deputāts 
Jāzeps Jušķevics - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Šurfs” valdes loceklis
Jāzeps Krukovskis - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa
Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Ilmārs Lociks - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beibuks"
Guntars Melnis - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils biroja vadītājs, zemnieku saimniecības „Druvas” īpašnieks
Alberts Mendriķis - zemnieku saimniecība "Sēlija"
Valērijs Mihejevs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „DeKorts M”
Igors Seļickis - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mežvidi”,  individuālais komersants „Tabores Servisa Centrs”
Nolikums
Grozījumi

Daugavpils novada domes apbalvošanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Janīna Jalinska - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts,tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Juris Livčāns - Daugavpils novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Jānis Belkovskis - Daugavpils novada domes deputāts
Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Jolita Zubcova - novada domes Lietu pārvaldes Personāla daļas vadītāja
Nolikums
Grozījumi


Daugavpils novada pašvaldības siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanas komisijas nolikums
Komisijas priekšsēdētājs Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts,tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi Rihards Gerds - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LatRosTrans" sagādes nodaļas vadītājs 
Valērijs Hrapāns - Daugavpils novada domes deputāts
Betija Ivanova - Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja
Juris Livčāns - Daugavpils novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Gaļina Matķeviča - Vecsalienas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
Andris Pļaskota - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs
Komisijas sekretāre Silvija Safina - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes darba aizsardzības speciāliste
NolikumsPar Daugavpils novada interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu
Komisijas priekšsēdētājs Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ināra Mukāne - Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja 

Komisijas locekļi

Andris Slesars - Daugavpils novada domes Juridiskās daļas juriskonsults

Jolanta Urbāne - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe 
Jānis Belkovskis - Daugavpils novada domes deputāts, Špoģu vidusskolas direktors
Komisijas sekretāre Jolanta Urbāne - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes darba aizsardzības speciāliste
Nolikums
Grozījumi

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja Ināra Natarova - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts

Komisijas locekļi

Nolikums
Grozījumi

Andris Pļaskota - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas vadītajs
Anna Prudāne - Tabores pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste
Andris Slesars - Daugavpils novada domes Juridiskās daļas juriskonsults
Juris Uļjans - Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas telpiskās attīstības planotājs
Atbalsta fonda biedrībām finansējuma piešķiršanas komisija
Komisijas vadītāja Vanda Kezika - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore
Komisijas locekļi

Ināra Natarova - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1.vietniece
Irēna Timšāne - Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja
Lilija Valtere -  Finanšu pārvaldes galvenās grāmatvedes vietniece

Komisijas sekretāre

Silvija Safina - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes darba aizsardzības speciāliste

Daugavpils novada domes Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Janīna Jalinska - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja

Aivars Rasčevskis - Daugavpils novada domes deputāts, tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Aivars Skrinda - Dienvidlatgales virsmežniecīas vecākais mežzinis
Uldis Koņečnijs - Dienvidlatgales reģiona lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Arvīds Kucins - Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks, zemnieku saimniecības „Silvas” pārstāvis
Egīls Rūtiņš - Latvijas Mednieku savienības Dienvidlatgales reģiona priekšsēdētājs

Komisijas sekretāre

Lēmums
Nolikums
Grozījumi

Silvija Safina - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes darba aizsardzības speciāliste

Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisija

Komisijas priekšsēdētāja

  Ināra Mukāne                       - Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Nansija Tamane

- Daugavpils novada domes Būvvaldes vadītāja

Olga Lukaševiča

- Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas

  daļas vadītāja

Brigita Madelāne

- Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras  

  mantojuma daļas vadītāja

Evita Kusiņa-Koļesņika

- Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore

Henrihs Soms

- Dr.hist., Latgales pētniecības institūta direktors

Jānis Briška

- Zemgales vidusskolas vēstures skolotājs.

Komisijas sekretāre

Lēmums
Nolikums

Silvija Safina - Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes darba aizsardzības speciāliste

Daugavpils novada Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja

 Vanda Kezika                       - Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Irēna Bulaša                         - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Roberts Jonāns

- Daugavpils novada domes deputāts

Jānis Kudiņš

- Daugavpils novada domes deputāts

Irēna Timšāne

- Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja

Jāzeps Krukovskis

- Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Projektu daļas projektu koordinators

Diāna Laizāne

- Daugavpils novada domes Juridiskās daļas juriskonsulte

Komisijas locekle- sekretāre

Lēmums
Nolikums

Janita Zarakovska - Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste–metodiķe

Attēls