Daugavpils novada sociālā aprūpe

Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā

Labklājības ministrijas pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes

Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle “Kalupe” 

Adrese Filiāles vadītāja Kontakti
Lielā iela 1, 
Kalupes ciems, Kalupes pagasts
Daugavpils novads, 
LV-5450
Reģīna Juhneviča 65430869
Fakss: 65407468
kalupe@socpp.gov.lv

Sociālās aprūpes centrs “Kalupe” nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle “Kalkūni”

Adrese Filiāles vadītāja Kontakti
Komunālā iela 104,
Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads,
LV-5449
Skaidrīte Kazanova 65440968
Fakss: 65440976
kalkuni@socpp.gov.lv

Bērnu sociālās aprūpes centrs “Kalkūni” nodrošina bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu, bērnu ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu un bērnu – invalīdu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 25 gadu vecumu, sociālo un medicīnisko aprūpi, audzināšanu, apmācību un sociālo rehabilitāciju, ievērojot klientu individuālās īpatnības.

Daugavpils novada pašvaldības iestādes

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” ar struktūrvienību “Mātes un bērna atbalsta centrs “Avotiņi””

Adrese Direktore Kontakti
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts, 
Daugavpils novads,
LV-5451
Lilita Gasjaņeca 65440257;
Fakss: 65450247
bernunams@naujene.lv

Naujenes bērnu nams nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu un izglītošanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Struktūrvienība “Mātes un bērna atbalsta centrs “Avotiņi” nodrošina sociālo rehabilitāciju  nepilngadīgām grūtniecēm un jaunām māmiņām laika periodā līdz vienam gadam.

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Višķu sociālās aprūpes centrs” ar struktūrvienību “Dienas centrs”

Adrese Direktore Kontakti
Višķi, 
Višķu pagasts
Daugavpils novads, 
LV-5481
Veneranda Zeile 65440900;
Fakss: 65440905
sac@viski.lv

Višķu sociālās aprūpes centrs nodrošina invalīdiem un pensijas vecuma personām ilgstošu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu.

"Dienas centrs" nodrošina sociālo rehabilitāciju personām ar garīgā rakstura traucējumiem.

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis””

Adrese Direktore Kontakti
Lielā iela 43, 
Kalupes pagasts,
Daugavpils novads, 
LV-5450
Ināra Nešpore 65430939;
Fakss: 65430939
spcpiladzis@inbox.lv

Daugavpils novada pagasta pārvalžu struktūrvienības

Pansija “Atvasara”  (Kalupes pagasts)

Adrese Vadītāja Kontakti
Lielā iela 21 – 7, 
Kalupes pagasts
Daugavpils novads, 
LV – 5450
Ligita Liepiņa 65450717

Sniedz ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus pensijas vecuma personām un invalīdiem.

Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs "Paspārne"

Adrese Vadītāja Kontakti
Upes iela 4, 
Kumbuļu ciems,  
Demenes pagasts
Daugavpils novads, 
LV – 5442
Regīna Tamane 5476704
5476703
regina.tamane@drp.lv

Centrs nodrošina operatīvu palīdzības sniegšanu bērniem, kuri nokļuvuši krīzes situācijā un sekmēt bērnu sociālās integrācijas procesa norisi.

 

Attēls