Detālplānojumi

LAUCESES PAGASTS

NAUJENES PAGASTS

Stropu ciems zemes gabals "Elkšņi":
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Stropu ciems nekustamais īpašums "Stropi 11":
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

TABORES PAGASTS

Nekustamais īpašums "Bumbieri" ar kadastra Nr. 4492 002 0024:
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Pārskats

Attēls