Dokumenti

Pašvaldības normatīvie dokumenti

Prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai
Prasības Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu aizsardzībai
Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem
• 
Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap Daugavpils novada kultūras mantojuma objektiem 
Daugavpils novada valsts nozīmes kultūras pieminekļu saraksts
Daugavpils novada kultūras mantojuma objektu saraksts
• Nolikums par Daugavpils novada kultūras mantojuma objektu komisiju (Tapšanas stadijā)

Valsts normatīvie dokumenti

• Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību
• MK noteikumi Nr.474 „Par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts primpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
• „Muzeju likums
• Valsts Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija”.
• Programma „Mantojums” – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam
• Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
• Likums „Par Līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par karā kritušo personu apbedījumiem
• Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

Eiropar Savienībā

• Eiropas Savienības (turpmāk – ES) kultūrpolitikas ietvaros tiek atbalstīti Eiropas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, nekomerciālas kultūras apmaiņas, Eiropas tautu vēstures un kultūras zināšanu padziļināšanas un izplatības, mākslas un literārās jaunrades un dalībvalstu sadarbības pasākumi.
• ES kontekstā kultūras mantojums tiek skatīts gan kā kultūras identitāti, gan kā ekonomisko attīstību veicinošs faktors. ES ar kultūras mantojumu tiek saprasts kustamais un nekustamais mantojums (muzeji, kolekcijas, bibliotēkas, arhīvi), arheoloģiskais un arhitektūras mantojums, dabas mantojums (ainavas un dabas skati), lingvistiskais un gastronomiskais mantojums, kā arī tradicionālās profesijas.
• http://www.km.gov.lv/lv/es/eiropa.html

Attēls