Izsludinātās izsoles

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsolēm Daugavpils novada domē,  Rīgas ielā 2, Daugavpilī  12., 19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu euro 14.00 (četrpadsmit euro 00 centi)  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   654 76827, 654 76739, 29412676,26357842.

 • Nekustamais īpašums Lati

  2017. gada 28. martā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdot nekustamais īpašums „Lati”, kas atrodas Daugavpils novada, Sventes pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Arone, brīnišķīga vieta dzīvošanai un atpūtai, vairāku lauku viensētu apbūves apvidū, lauksamniecībā izmantojamo zemju apkaimē. Atrodas apmēram 0.7 km attālumā no Daugavas upes, 3 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas un 4.4 km attālumā no Sventes ciemata. Atrodas grantētu ceļu malā un asfaltēta maģistrāla Rēzekne- Subate ceļa tuvumā. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, transporta kustība ievērojama, transporta novietošana brīva, sabiedriskais transports - autobuss. Ir elektroapgāde, Sventes pagasta infrastruktūra uzskatāma par labi attīstītu. Objekta sākotnējā cena – EUR 2720.00.
 • Nekustamais īpašums Biķernieki

  2017. gada 28. martā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Biķernieki”, kas sastāv no zemes vienības 0.12 ha platībā un ēkas (veikals) 58.8 m2 platībā un kas atrodas Daugavpils novada, Biķernieku pagastā, Biķernieku ciemata teritorijā. Objekts atrodas viendzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa malā. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Naujenes ciemata un ~ 15.8 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena – EUR 1580.00.
 • Nekustamais īpašums Nīcgales vecā pamatskola

  2017. gada 28. martā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Nīcgales vecā pamatskola”, kurš atrodas Daugavpils novada Nīcgales ciemata centrā, kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, asfaltēts, apkārtējās teritorijas ir apsaimniekotas, transporta kustība ir ievērojama . Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 1.1887 ha platībā, nedzīvojamās ēkas (skolas) ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001 649.1 m2 platībā un divām palīgēkām 141,5 m2 platībā un 12.2 m2 platībā. Labiekārtojums - elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš. Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – sadzīves pakalpojumu sniegšanai, ofisa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimniecība – graudkopība, piena lopkopība. Ir iespējams piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvāko pagastu darbaspēku. Objekta sākotnējā cena – EUR 10 900.00.
 • Dzīvokļa īpašums Nr. 11, Lasenberga 5, Tabores pagasts

  2017. gada 17. janvārī plkst. 9:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots tiek pārdots vienistabu dzīvokļa īpašums Nr. 11, „Lasenberga 5”, Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads ar kopējo platību 28.8 m2,,kurš atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1. stāvā, Tabores pagasta Lasenberga ciematā , ~ 5.5 km attālumā no Daugavpils pilsētas centra, dzīvojamās apbūves teritorijā.

  Objekta sākotnējā cena – EUR 1 100.00.

 • 1