Līdzfinansējuma avoti

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumu līdzfinansējuma avoti

Daugavpils novada dome saskaņā ar 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiemNr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” (ar saistošajiem noteikumiem varat iepazīties ŠEIT  piešķir līdzfinansējumu šādās aktivitātēs:

• 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

• 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai ( tehniskā projekta izstrādes izmaksām);

• jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;

• apkures sistēmas renovācijai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 40000 euro;

• ārējo sienu siltināšanai – 50 % apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 euro.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana.
Ar ko sākt, lai saņemtu Daugavpils novada domes līdzfinansējumu?


1. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai jābūt pārņemtai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā, ja tas nav izdarīts, tad dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu pārvaldīšanā. Kā to izdarīt skatīt sadaļā „Daudzdzīvokļu mājokļu apsaimniekošana”
2. Jānovērtē mājokļa tehniskais stāvoklis:
- Sākotnēji jāveic būves un inženierkomunikāciju vispārīga vizuālā apskate;
- Detalizētam mājas novērtējumam un tehniskā stāvokļa analīzei ir jāveic energoaudits un tehniskā apsekošana
3. Jāorganizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kuras laikā pārvaldnieks, pamatojoties uz energoaudiota un tehniskās apsekošanas rezultātiem, informē dzīvokļu īpašniekus par mājokļa renovācijas iespējām:
- Par ēkas tehniskā stāvokļa apsekojuma rezultātiem;
- Par ēkas energoaudita rezultātiem;
- Par plānotajiem renovācijas darbiem, ieguvumiem un izmaksām;
- Par finanšu līdzekļu piesaistes iespējām;
3.1. Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmumi (jāpiekrīt vismaz 50%+1 dzīvokļu īpašniekiem):
- Par dzīvojamās mājas energoefektivitātes veicināšanas pasākumu nepieciešamību;
- Par konkrētu energoefektivitātes veicināšanas darbu veikšanu;
- Par plānotajām izmaksām un to segšanas iespējām;
- Par vienkāršotās renovācijas projekta vai būvprojekta sagatavošanu;
- Par pilnvaroto personu ēkas renovācijas procesa organizēšanu.
3.2. Lai lēmuma būtu juridisks spēks, kopsapulces norise ir jāprotokolē. Tādēļ kopsapulces sākumā ir jāizvēlas sapulces vadītājs un protokolētājs. Protokolā jāreģistrē visi dzīvokļu īpašnieki, kas ieradušies uz kopsapulci (protokola paraugu var atrast ŠEIT ievietot atsauci uz sadaļu iesniedzamie dokumenti)
4. Daugavpils novada domē iesniegt projekta pieteikumu un reģistrācijas anketu ar visiem nepieciešamajiem dokumentus, kas minēti pieteikumā. (protokola paraugu var atrast ŠEIT ievietot atsauci uz sadaļu iesniedzamie dokumenti ) (Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija izskatīs pieteikumu, tā atbilstību izvirzītajām prasībām un pieņems lēmumu par iekļaušanu Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu reģistrā)
5. Nepieciešams pasūtīt Ēkas fasādes apliecinājuma karti ar ieceres dokumentāciju un iesniegt Daugavpils novada domes Būvvaldē apstiprināšanai.
6. Būvniecības uzņēmuma izvēle. Uzsākot mājas siltināšanas darbus, liela uzmanība jāpievērš būvdarbu veicēja izvēlei, vienlaikus ļoti svarīgi apzināties paredzamajiem būvdarbiem pieejamo finansējuma līdzekļu apjomu. Lai izvēlētos būvdarbu veicēju, būtu nepieciešams veikt iepirkuma procedūru. Organizējot iepirkumu, svarīgi, ļoti precīzi un nepārprotami izstrādāt prasības un atlases kritērijus, kā arī sniegt visu informāciju par paredzētajiem būvdarbiem.
7. Pēc iepirkuma procedūras un būvdarbu līguma noslēgšanas Daugavpils novada domē jāiesniedz papildinājums pieteikumam, pievienojot iepirkuma procedūras komisijas protokolu, līgumu ar būvuzņēmēju, būvdarbu izdevumu tāmi. (Komisija izskatot pieteikuma papildinājumu ar iesniegtajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par līdzfinansējuma apjoma noteikšanu, saskaņā ar kuru, Daugavpils novada dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tiek noslēgts līgums ar līdzfinansējuma saņēmēju)
8. Daugavpils novada domes līdzfinansējuma saņemšana par energoaudita veikšanu un tehniskā projekta (ieceres dokumentācijas projekta) dokumentācijas sagatavošanu.
9. Būvdarbu īstenošana saskaņā ar likumdošanu un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Būvdarbu uzsākšana jāreģistrē Daugavpils novada domes Būvvaldē.
SVARĪGI! Būvuzraudzība un autoruzraudzība daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumos. Būvniecības likums nosaka, ka pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, bet Vispārējos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos pienākums būvniecības laikā uzaicināt būvprojekta autoru (autorus) sekot būvprojekta realizācijas gaitai —veikt autoruzraudzību.
Ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, attiecīgajam būvētājam jāpieaicina būvuzraugs būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.
10. Būvdarbu pabeigšana, kas ir jāreģistrē Daugavpils novada Būvvaldē iesniedzotbūvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktuus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājums, darbu izpildes aktu kopijas, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu.
11. Daugavpils novada domē jāiesniedz Būvdarbu nodošanas akts par visiem paveiktajiem siltumnoturības veicināšanas būvdarbiem, pēc kā 30 dienu laikā būs iespējams saņemt līdzfinansējumu no Daugavpils novada domes.
12. Līdzfinansējuma saņemšana par veiktajiem siltumnoturības veicināšanas būvdarbiem.
13. Sniegt informāciju Daugavpils novada domei par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas.

Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma iespējām dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem varat iepazīties ekonomikas ministrijas mājas lapā https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/ un https://em.gov.lv/lv/es_fondi/planotais_atbalsts_2014__2020_/ Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa

Attēls