Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti

Nr.p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums (euro)*

1.

Topogrāfiskā plāna pārbaude, reģistrācija Datu bāzē, sagatavošana un izsniegšana mērniecības darbu izpildītājam

1.1.

objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

1 objekts

14.50

1.2.

objekta platība  0.3ha-0.5ha (ieskaitot)

1 objekts

18.50

1.3.

objekta platība 0.5ha -1.0 ha (ieskaitot)

1 objekts

21.50

1.4.

par katru nākamo objekta ha

1 ha

7.00

1.5.

objekta maksimālā cena

1objekts

142.00

2.

Izpildmērījuma plāna pārbaude un reģistrācija Datu bāzē

2.1.

garums līdz 300m (ieskaitot)

1objekts

7.00

2.2.

virs 300m par katriem nākamajiem 100m

100 m

3.00

2.3.

objekta maksimālā cena

1objekts

142.00

3.

Būves reģistrācija datubāzē

1objekts

7.00

4.

Būves novietnes pārbaude un reģistrācija datubāzē

1objekts

10.00

5.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un izsniegšana pasūtītājam

5.1.

objekts līdz 1.0 ha (ieskaitot) platībā

1 objekts

21.50

5.2.

par katru nākamo objekta ha

1 ha

4.50

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro

 

Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objektiem nav lielāks par 100 m.

Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz kā jauns objekts – atsevišķās datnēs, veidojot jaunu rakstlaukumu

Attēls