Pakalpojumi

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.
Īss apraksts: Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē Daugavpils novada pašvaldība un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem par topogrāfiskās informācijas apriti. Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti pieejami Saistošajos noteikumos Nr. 3 (25.02.2016).

Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana pa soļiem:  

1. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītājs datu bāzes turētājam iesniedz:

1.1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

1.2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@dnd.lv.  

2. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas datu bāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunijāciju turētājiem, tai skaitā, ar: 2.1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “Lattelecom”; 2.2. Akciju sabiedrību “Sadales tīkls”;  2.3. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 2.4. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Višķu pagastā); 2.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” (Kalkūnes un Naujenes pagastā); 2.6. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “DAUTKOM TV” (Naujenes pagasta Lociku un Vecstropu ciemā, Kalkūnes pagasta Kalkūnu un Randenes ciemā); 2.7. Daugavpils novada pašvaldības aģentūru “Višķi” (Višķu pagastā); 2.8. attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi; 2.9. citiem inženierkomunikāciju turētājiem pēc datu bāzes turētāja pieprasījuma. 

3. Pēc 6.punktā minēto saskaņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu iesniedz reģistrēšanai datu bāzes turētājam. 

4. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, nodrošinot nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē- www.daugavpilsnovads.lv.  

5. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datu bāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas: 5.1. reģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu mērniecības darbu izpildītājam; 5.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai. 

6. Domes sasitošo noteikumu Nr. 3. 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības darbu izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniegt atkārtotai pārbaudei datu bāzes turētājam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 5. solī norādītajiem lēmumiem. 

7. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi pēc tā reģistrācijas datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā. 

Datu bāzē uzkrātos datus datu bāzes turētājs izsniedz:

1. Daugavpils novada domes, tās struktūrvienībām, iestādēm un Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei; 1.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu; 1.3. inženierkomunikāciju turētājam; 1.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam. 

2. Pieprasītos datus datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 

3. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā.  

Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti un maksas veikšanas kārtība: Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.

Samaksas kārtība: Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu mērniecības darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz datu bāzes turētāja izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Datu bāzes turētājs topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic šajos saistošajos noteikumos norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas. 

Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu šo saistošo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro tikai par vienu atkārtotu topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro vispārējā kārtībā. 

Ja šo saistošo noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā noteiktie subjekti lūdz, lai šo saistošo noteikumu 2.pielikuma 1. un 5.punktā noteiktie pakalpojumi tiktu izpildīti 5 (piecu) darba dienu laikā, un ja datu bāzes turētājs šo lūgumu uzskata par izpildāmu, aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 2. 

Šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteiktajiem subjektiem maksu par topogrāfiskās informācijas apriti nepiemēro. 

Datu bāzes turētājs informāciju par sarkanajām līnijām izsniedz bez maksas. 

Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem ieskaitāmi datu bāzes turētāja budžetā. 

Kontakti: Vļačeslavs Moskaļenko, Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, tel. 654 76839, topo@dnd.lv

Saite uz Saistošajiem noteikumiem - http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/saist/TopogrDB/sn3_250216_.pdf

 Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 25.02.2016. Saistošie noteikumi Nr. 3 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā", Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likums.
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā
Īss apraksts: Tiesības izvietot reklāmu Daugavpils novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās pašvaldības teritorijā. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo. Reklāmas izvietošanas kārtība pa soļiem: Tiesības izvietot reklāmu Daugavpils novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās pašvaldības teritorijā. 1. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo. 2. Reklāmas nesējs, kas tiek izvietots sabiedriska pasākuma norises laikā, tiek saskaņots ar pasākuma organizētāju, kurš uzņemas atbildību par reklāmu, kas izvietota uz reklāmas nesēja. 3. Aizliegts īslaicīgu reklāmu (afišas, sludinājumus) izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm u.c.). Visu īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot Daugavpils novada pašvaldības noteiktajos reklāmas-afišu stendos. Noteikto reklāmas-afišu stendu saraksts tiek publiskots pašvaldības mājas lapā internetā www.drp.lv. 4. Reklāmas nesēji pēc to atļautās lietošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības laika beigām reklāmas izvietotājam jānoņem 10 dienu laikā. 5. Īslaicīga reklāma (afišas, sludinājumi) reklāmas nesēja īpašniekam jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. 6. Lai nomainītu esošās reklāmas grafisko kompozīciju, ir nepieciešama atkārtota reklāmas projekta saskaņošana. 7. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības: 1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 2. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija: 2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija), 2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem, 2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, 2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.); 3. firmas preču zīmē (logotipā) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko. 8. Daugavpils novadā, publiskās vietās aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotisko vielu, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana. 9. Alkoholisko un tabakas izstrādājumu reklāmu atļauts izvietot tirdzniecības vietās ar noteikumu, ka šajā informācijā nav attēloti smēķēšanas vai alkohola lietošanas skati. 10. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Daugavpils novadā apbūves noteikumiem, funkcionāli estētiskajām prasībām. Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgas daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt vizuālo tēlu. 11. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi. 12. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie labiekārtošanas darbi reklāmas uzstādīšanas vietas apkārtnes teritorijā. 13. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes. 14. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras raksturam un ēkas vienotās fasādes risinājumam. 15. Reklāmai, kura ir izvietota, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas devējs. 16. Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā. 17. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 metriem pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrēta objekta reklāmu. 18. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar tekstuālu informāciju, piemēram, „Brīva vieta Jūsu reklāmai”, vai izvietots iznomājamajā reklāmas laukumā, tad uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu. 19. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas saskaņošanas kārtība pa soļiem: 1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni publiskā vietā Daugavpils novadā, iesniedz Daugavpils novada domes Būvvaldē iesniegumu par reklāmas izvietošanu un reklāmas projektu (divos eksemplāros), kurā jāiekļauj: 1.1. vizuālās reklāmas izvietotāja dati, reklāmas izvietošanas adrese, reklāmas projekta autors, reklāmas eksponēšanas ilgums un visi saskaņojumi; 1.2. vietas situācijas projekts: fotogrāfija (10x15 cm) vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu; 1.3. izstrādātā konkrētā projekta kompozīcija M 1:10 vai M 1:20. Projektam jābūt krāsās vai arī jāuzrāda krāsu risinājums. Ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums. 2. Ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas – reklāmas projekts jāsaskaņo ar konkrētas ēkas īpašnieku. 3. Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus jāiekļauj situācijas plāns ar reklāmas piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja saskaņojumu u.c. saskaņojumiem pēc pieprasījuma. 4. Ja paredzēts reklāmas nesēju izvietot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēmas. 5. Uz projekta jābūt tā autora un reklāmas izvietotāja parakstiem. 6. Pēc Daugavpils novada domes Būvvaldes pieprasījuma reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājam jāsaskaņo izvietošana ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Valsts valodu centru u.c. 7. Iesniegto iesniegumu izskata Daugavpils novada domes Būvvalde un, ne vēlāk kā 14 darbdienu laikā, saskaņo reklāmas projektu vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu saskaņot reklāmas projektu. Lēmumu par atteikumu saskaņot reklāmas projektu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 8. Reklāmas izvietošana tiek saskaņota, ja ir izpildītas visas šajos noteikumos minētās prasības un samaksāta pašvaldības nodeva (ja nav atbrīvojumu no nodevas maksāšanas). 9. Tiesības eksponēt reklāmu apliecina Daugavpils novada domes Būvvaldes lēmums. 10. Ja reklāma vai reklāmas nesējs trīs mēnešu laikā nav izvietots atļautajā vietā, saskaņojums jāveic atkārtoti. 11. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājam jānodrošina reklāmas noņemšana 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu. 12. Īslaicīgas reklāmas (afišas, sludinājumus) Daugavpils novadā atļauts izvietot pēc pašvaldības nodevas samaksas tikai Daugavpils novada pašvaldības noteiktās vietās, saskaņojot to izvietošanu ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā reklāmu afišu stendu atrašanās vietu. 13. Priekšvēlēšanu reklāmu atļauts izvietot saskaņā ar likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” un likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/reklama/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 21.01.2010. Saistošie noteikumi Nr. 1 "Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā" (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 30, stājas spēkā 01.01.2014.), Likums Par pašvaldībām Kontakti: Daugavpils novada Būvvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, Nansija Tamane - Būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte nansija.tamane[at]dnd.lv tel. 65476822 Arvils Pundurs - Būvvaldes būvinspektors arvils.pundurs[at]dnd.lv tel. 65476821 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena: 13.00 - 18.00 Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
Licencētā makšķerēšana Meduma ezerā Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas- kārtība” un 2002.gadā Medumu pagasta padomes apstiprinātiem „Meduma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” ar nolūku regulāri (vismaz reizi gadā) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas – kārtība” un Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt Sventes ezera zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Višķu pagasta pārvaldes vadītāja 2015. gada 16. oktobrī apstiprinātajiem noteikumiem „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”. Elektronisko licenci var iegādāties: www.epakalpojumi.lv Licencētās makšķerēšanas organizēšana: 1. Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā organizē Višķu pagasta pārvalde, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tālrunis 65425347, mobilais tālrunis 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv. 2. Licencēto makšķerēšanu Medumu ezerā organizē Daugavpils novada pašvaldības pilnvarota juridiska persona - biedrība „MEDUMU EZERS”, kuras juridiskā adrese ir Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tālrunis 29416122. 3. Licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā organizē Daugavpils novada domes pilnvarota juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālr. 29768455). Saite uz Saistošajiem noteikumiem: http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/MedMaksk/03.pdf http://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-domes-publiskie-dokumenti http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/makskeresana/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 26.11.2015. Saistošie noteikumi Nr. 7 "Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā", Daugavpils novada domes 14.06.2012. Saistošie noteikumi Nr. 8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā", Daugavpils novada domes 12.12.2013. Saistošie noteikumi Nr. 42 "Licencētās makšķerēšanas nolikums Sventes ezerā".
Ģeotelpiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana
Īss apraksts - Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību. Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē Daugavpils novada pašvaldība un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem par topogrāfiskās informācijas apriti. Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti pieejami Saistošajos noteikumos Nr. 3 (25.02.2016). Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana: Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītājs datu bāzes turētājam iesniedz: 1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@dnd.lv. 3. Pēc mērniecības datu saskaņošanas ar inženierkomunijāciju turētājiem, kas noteikti Saistošo noteikumu 6. apakšpunktā, topogrāfisko plānu iesniedz reģistrēšanai datu bāzes turētājam. 4. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, nodrošinot nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē- www.daugavpilsnovads.lv. 5. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datu bāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas: 5. 1. reģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu mērniecības darbu izpildītājam; 5.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai. 6. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi pēc tā reģistrācijas datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā. 7. Datu bāzē uzkrātos datus datu bāzes turētājs izsniedz: 7.1. Daugavpils novada domes, tās struktūrvienībām, iestādēm un Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei; 7.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu; 7.3. inženierkomunikāciju turētājam; 7.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam. 8. Pieprasītos datus datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. 9. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta Saistošo noteikumu 2. pielikumā. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: http://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/saist/TopogrDB/sn3_250216_.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 25.02.2016. Saistošie noteikumi Nr. 3 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā", Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likums.
Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana
Īss apraksts: Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina (nosaka citu statusu) un rakstības formu precizē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajā kārtībā. Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir šādiem ģeogrāfiskajiem objektiem: 1. administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām; 2. apdzīvotām vietām; 3. citiem adresācijas objektiem, izņemot telpu grupas un tādus adresācijas objektus, kuru identificēšanai lieto tikai numurus; 4. valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām; 5. dabas objektiem, kuru viennozīmīgai identificēšanai nepieciešams vietvārds ar oficiālu statusu; 6. valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem; 7. galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem; 8. lidlaukiem un lidostām; 9. ostām un bākām; 10. sabiedriskā transporta pieturām; 11. citiem cilvēka veidotiem ģeogrāfiskajiem objektiem (piemēram, parkiem, tiltiem, peldvietām, kapsētām, mežniecībām), ja tas nepieciešams attiecīgā objekta viennozīmīgai identificēšanai. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi". Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (Ministru kabinets; noteikumi; 384; 2013.07.23.) Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi (Ministru kabinets; noteikumi; 113; 2014.02.25.)
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Īss apraksts: Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus. Saņēmēji: Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai). Procesa apraksts: 1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu atļauju, iesniedz: Iesniegumu MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punktā norādīto informāciju (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā - Pielikums Nr.1), kur norāda: • iesnieguma iesniegšanas datums un vieta; • iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese; • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese. Iesniegumam pievieno: • derīgo izrakteņu atradnes pasi; • dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu; • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu; • dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus; • ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu; • ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; • ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem; • ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju. 2. solis / Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. 3.solis / Pakalpojuma maksa Valsts nodeva - 142,29 EUR Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Par zemes dzīlēm – likums Saeima 04.06.1996. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – likums Augstākā Padome 01.07.1985. Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi Nr.1055 – noteikumi Ministru kabinets 01.01.2007. Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība Nr.696 – noteikumi Ministru kabinets 29.09.2011. Derīgo izrakteņu ieguves kārtība Nr.570 – noteikumi Ministru kabinets 25.08.2012.
Pieteikums tirdzniecības atļaujas saņemšanai
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Daugavpils novada domē vai Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē klātienē vai pa pastu, rakstisku, motivētu iesniegumu, kas adresēts Daugavpils novada domei. Kas ir nepieciešams, lai saņemtu tirdzniecības atļauju? Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Daugavpils novada domē vai Daugavpils novada attiecīgajā pagasta pārvaldē klātienē vai pa pastu, rakstisku, motivētu iesniegumu, kas adresēts Daugavpils novada domei. Iesniegumā jānorāda: 1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 2. realizējamo preču grupas; 3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās; 5. cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija Kādus dokumentus persona pievieno pie iesnieguma? 1. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 2. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde; 3. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš Lēmumu pieņem 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Atļauju izsniedz Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: MK noteikumi Nr. 440, Daugavpils novada domes Saistošie noteikumi Nr. 38, Alkoholisko dzērienu aprites likums.
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas process
Īss apraksts: Tiek saņemts ierosinājums uz atsavināšanu. Īpašumam tiek veikta kadastrālā uzmērīšana un iereģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tiek veikta īpašuma novērtēšana, pieaicinot sertificētu novērtētāju. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību komisija nosaka nosacīto cenu. Tiek noteikts atsavināšanas veids - pārdošana par brīvu cenu vai izsole. Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, atsavināšanu var ierosināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā (skatīt likumu) noteiktās personas: 1. zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei; 2. zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai; 3. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei; 4. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai; 5. īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 6. dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 7. kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu; 8. persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana: 1. Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 12., 19. kab. 2. Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē Pārvalde - nodod Pašvaldības īpašuma nodaļai Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā: 1. Novada domes priekšsēdētāja izdod rīkojumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 2. Pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam izsniedz pilnvaru darbību veikšanai Valsts zemes dienestā (pasūta nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu u.c. ) un Daugavpils tiesas Zemesgrāmatas nodaļā. Pagasta pārvalde Īpašuma daļai iesniedz šādu dokumentu kopijas: zemesgrāmatas apliecības, zemes robežu, zemes situācijas, zemes apgrūtinājumu plānu, meža inventarizācijas plāna, ēku un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pārvalde uzstāda Pašvaldības zemēm robežzīmes. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšana: 1. Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu veic Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – komisija) , pieaicinot sertificētu vērtētāju vai pasūta sertificētā vērtētāja novērtējumu. 2. Komisija, atbilstoši sertificētā vērtētāja nekustama īpašumā tirgus vērtībai, nosaka nosacīto cenu. 3. Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavināšanas veidu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 4. Īpašuma nodaļa nosūta ierosinātājam atsavināšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacīto cenu un lūdz 4 (četru) mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi. Ja persona noteiktajā termiņā (4 (četru) mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības vai saņemts atteikums atsavināt (nopirkt) attiecīgo nekustamo īpašumu, Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izbeigšanu. Piekrišanas gadījumā persona pārskaita pirkuma maksu uz norādīto novada domes budžeta bankas kontu, sagatavo nekustamā īpašuma pirkuma līguma projektu un pieņemšanas-nodošanas aktu, un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļa, Daugavpils novada domes noteikumi" Kārtība, kādā notiek Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Daugavpils novada pašvaldības budžetā", MK noteikumi "Kārtībā, kādā atsavināma publiskas personas manta".
Izziņas par pimrpirkuma tiesībām izsniegšana
Īss apraksts: Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu (skatīt šeit) un MK noteikumi Nr. 919 (skatīt šeit) vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu (veidlapa) tam pievienojot iesniegumā norādītos dokumentus, ja iesniegumu iesniedz persona, kas darbojas uz Pilnvarojuma pamata, arī Pilnvaru). Iesniegtie dokumenti tiek izskatīti un izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Likums par pašvaldībām, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem".
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana
Īss apraksts: Uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem var peretendēt pašvaldības saistošajos noteikumos "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā" noteiktās fizisko personu, kuras neveic saimniecisko darbību, grupas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils novada pašvaldībā deklarētām, kā arī personas, kuras veic saimniecisko darbību. Valsts garantētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi: Likuma „Par nekustamā īpašuma nodevas personas vai ģimenes statuss - 90% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi; - politiski represētām personām - 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi, kas personas īpašumā vai valdījumā ir vismaz 5 gadus; - personām, kurām pašām vai tās laulātajam, ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem - 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli un tam piekritīgo zemi. Atvieglojumus trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība piešķir automātiski, savukārt politiski represētām personām atvieglojumu saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pēc iesnieguma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus. Atvieglojumi, ko paredz pašvaldība: Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, Daugavpils novada dome, saskaņā ar 2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā” ir paredzējusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus – Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, pensionāriem, mājsaimniecību, kuras veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai pensionāri, locekļiem, bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, maznodrošinātām personām, personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījušas līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā vismaz par iepriekšējo taksācijas gadu aprēķinātā nodokļa apmērā, uzņēmumiem, kuru darbības veids ir "Apstrādes rūpniecība" un sabiedriskā labuma organizācijām. 1. Lai pieteiktos pašvaldības noteiktajiem NĪN atvieglojumiem, nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā ir jāiesniedz Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē: pieteikums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu fiziskai personai, kas neveic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai pieteikums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu personai, kas veic saimniecisko darbību Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar pieteikumos norādītiem atvieglojumu piešķiršanas pamatojošiem dokumentiem. 2. Pēc pieteikuma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada ar 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.37 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā”.
Maksāšanas paziņojuma un Informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli saņemšana
Īss apraksts: Pašvaldība nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos dokumentos elektroniski un portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv sekot līdzi aktuālajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontu stāvoklim, veikt maksājumus, pieteikties īsziņu un e-pasta saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu tuvošanos un izmantot citas portālos paredzētās iespējas. Daugavpils novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa ir divu līmeņu nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas sistēma: 1.līmenis – Pagastu pārvaldes - aprēķina un iekasē nekustamā īpašuma nodokli par attiecīgā pagasta teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī sniedz konsultācijas nodokļu maksātājiem un strādā ar nodokļa parādniekiem, 2. līmenis – Daugavpils novada dome – nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, iekasēšanas procesa uzraudzību, pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā, atbild par nodokļu administratoru kvalifikācijas celšanu, normatīvo aktu prasību piemērošanas nodrošināšanu pašvaldībā, konsultē nodokļu maksātājus un izskata nodokļu maksātāju sūdzības. Lai atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, katrā pārvaldē ir atvērts vismaz viens konts nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, ir nodrošināta iespēja norēķināties par nekustamā īpašuma nodokli skaidrā naudā, pakāpeniski tiek ieviesta iespēja maksāt ar norēķinu kartēm. Pašvaldība nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos dokumentos elektroniski un portālos www.epakalpojumi.lv un latvija.lv sekot līdzi aktuālajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontu stāvoklim, veikt maksājumus, pieteikties īsziņu un e-pasta saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu tuvošanos un izmantot citas portālos paredzētās iespējas. Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konti (maksājot nekustamā īpašuma nodokli lūgums norādīt īpašuma kadastra numuru un maksāšanas paziņojumā norādītos personas kontu numurus): Pārvaldes nosaukums un reģistrācijas nr. Konta numurs Ambeļu pagasta pārvaldes Reģ. Nr.90000073484 VALSTS KASES norēķinu kontā LV72TREL9804270444210, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV08HABA0551028301078, A/S SEB banka norēķinu kontā LV33UNLA0005011130306 Biķernieku pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073677 VALSTS KASES norēķinu kontā LV62TREL9812126002000, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV93HABA0551028145124, A/S SEB banka norēķinu kontā LV54UNLA0005011130607 Demenes pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000064227 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV37HABA0551028253317, A/S SEB banka norēķinu kontā LV75UNLA0005011130908 Dubnas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000064246 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV68HABA0551028301162 Kalkūnes pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073658 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV33HABA0551028273371 Kalupes pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000030396 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551028207486, A/S SEB banka norēķinu kontā LV91UNLA0005011130911 Laucesas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000030447 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV50HABA0551028268797 Līksnas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000078763 VALSTS KASES norēķinu kontā LV53TREL9803590446810, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV89HABA0551028206694, A/S SEB banka norēķinu kontā LV91UNLA0005011130814 Maļinovas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073643 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV12HABA0551028184897 Medumu pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073639 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551028271797, A/S SEB banka norēķinu kontā LV70UNLA0005011130416 Naujenes pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073501 VALSTS KASES norēķinu kontā LV93TREL9800200447410, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV96HABA0551028137019 Nīcgales pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000078848 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV20HABA0551028296400, A/S SEB banka norēķinu kontā LV49UNLA0005011130018. Salienas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073535 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV54HABA0551028213726, A/S SEB banka norēķinu kontā LV70UNLA0005011130319 Skrudalienas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073569 VALSTS KASES norēķinu kontā LV91TREL9812139002000, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV84HABA0551028213962, A/S SEB banka norēķinu kontā LV10UNLA0005011130720 Sventes pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000064195 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV59HABA0551028234491, A/S SEB banka norēķinu kontā LV05UNLA0005011130131. Tabores pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073573 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV23HABA0551028288586, A/S SEB banka norēķinu kontā LV65UNLA0005011130021 Vaboles pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000030945 A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV61HABA0551028240469, A/S SEB banka norēķinu kontā LV86UNLA0005011130322 Vecsalienas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000031014 VALSTS KASES norēķinu kontā LV85TREL9812143002000, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV26HABA0551028213357, A/S SEB banka norēķinu kontā LV10UNLA0005011130623 Višķu pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000073624 VALSTS KASES norēķinu kontā LV53TREL9814221440200, A/S SWEDBANK norēķinu kontā LV88HABA0551028183238, A/S SEB banka norēķinu kontā LV54UNLA0005011130704 Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", Paziņošanas likums.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte
Īss apraksts: Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisija izskata daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas pieteikumu un izvērtē. Atbalstīšanas un līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā tiek pieņemts Daugavpils novada domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumiem. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 1. dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums; 2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 100 % centralizētā vai 100% lokālā apkure; 3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam; 4. vienai personai, izņemot pašvaldību, pieder ne vairāk kā 20% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem; 5. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības; 6. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikts energoaudits un akceptēts būvvaldē būvdarbu tehniskais projekts vai tiek saskaņota vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte; 7. Pretendentiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa/ īres maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15% (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas); 8. Pretendenta izvēlētais pasākums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu, atbilstoši šo noteikumu ceturtajā daļā minētajiem pasākumiem, nav finansēts no Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā. Pieteikumu iesniegšana un reģistrācijas kārtība: 1. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz Daugavpils novada domei pieteikumu, klāt pievienojot attiecīgos dokumentus, un reģistrācijas anketu līdzfinansējuma saņemšanai. Dokumentiem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lapām un jāiesniedz viens dokumentu oriģināls un viena dokumentu apstiprināta kopija. 2. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē un pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrāciju pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija, kuru apstiprina Daugavpils novada dome. 3. Pretendentu pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. 4. Pieteikumu reģistru kārto Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma daļa. 5. Komisija viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam: 51. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pieprasītajiem pasākumiem, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām; 5.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas. 6. Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus. 7. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai nepamatotās izmaksas izslēgt no atbalstāmajām izmaksām. 8. Komisija, pēc visu uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pasākumu līdzfinansējuma atbalstu. 9. Pēc pretendenta iepirkuma procedūras veikšanas un visu 1.pielikuma 10.-12.pozīcijā uzrādīto dokumentu saņemšanas, komisija viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 10. Komisija, pēc visu 3.pielikumā uzrādīto dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā sagatavo lēmuma projektu Daugavpils novada domei par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 17. Pēc Daugavpils novada domes lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, tiek noslēgts līgums ar pretendentu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu. 11. Daugavpils novada domei ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/Samaks_kartiba/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: 2012.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.22 „Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana
Īss apraksts: Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu atbilstoši šā likuma 6.panta prasībām. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām. Pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju attiecīgajai Valsts policijas iestādei, bet, ja publisku pasākumu paredzēts rīkot pierobežas joslā, — arī attiecīgajai Valsts robežsardzes pārvaldei. Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde vai pašvaldības iestāde citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku. Ja publiska sporta pasākuma rīkošanai saskaņā ar šā panta noteikumiem nav nepieciešama atļauja publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku. Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (Saeima; likumi; 0; 2005.07.20.) Ministru kabineta 12.05.2007. noteikumi Nr.298 „Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (Ministru kabinets; noteikumi; 298; 2007.05.12.).
Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana
Īss apraksts: Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt Daugavpils novada pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldībai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru. Izziņu var pieprasīt elektroniski izmantot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei". Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: MK 11.12.2007. noteikumi Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" pašvaldības budžetā jāiemaksā valsts nodeva pirms informācijas saņemšanas. Pakalpojuma nosaukums: Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības iestāžu oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju izsniegšana Par Daugavpils novada domes un novada pašvaldības iestāžu oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju izsniegšanu paredzama valsts nodeva. 1. Nodevas par Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām objekts ir Domes un Iestādes izsniegtie oficiālie dokumenti un apliecinātas to kopijas. 2. Nodevas par Domes un Iestādes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām maksātāji – juridiskas, fiziskas personas, kas saņem Domes un Iestādes izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas. 4. No nodevas maksāšanas par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām atbrīvojami: 4.1. politiski represētās personas; 4.2. personas ar pirmās, otrās un trešās grupas invaliditāti; 4.3. trūcīgas personas; 4.4. Domes struktūrvienības, Iestādes, valsts pārvaldes institūcijas. 5. Nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā pirms Domes, Iestādes izstrādāto dokumentu izsniegšanas. 6. Iemaksātā nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām ieskaitāma Domes, Iestādes budžetā. 7. Nodeva par Domes, Iestādes izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām iemaksājama Iestādes kasē vai Domes, Iestādes kontā bankā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 38 "Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām".
Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana
Īss apraksts: Transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi vai ierobežojumi uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem pieļaujami: 1. klimatisko apstākļu dēļ, lai novērstu autoceļu bojājumus; 2. autoceļa bojājumu dēļ, ja tie apdraud transportlīdzekļu satiksmes drošību; 3. laikā, kad tiek veikti atsevišķu autoceļa posmu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi; 4. laikā, kad ceļu zemes nodalījuma joslā tiek izbūvētas komunikācijas; 5. laikā, kad notiek organizēti publiski pasākumi; 6. laikā, kad notiek gājieni un piketi, — saskaņā ar likumu "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem". 1. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu pieņem attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība; ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju). 2. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu pieņem attiecībā uz pašvaldību ceļiem — attiecīgā pašvaldība; ārkārtējos gadījumos — Valsts policija (bez saskaņošanas ar ceļu pārvaldītāju). Informāciju par to, ka uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, attiecīgais ceļu pārvaldītājs desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī attiecīgajā vietējā laikrakstā, norādot autoceļa posmu, ierobežojuma veidu, termiņu un kontakttālruni. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Ministru kabineta 15.12.1998. noteikumi Nr.456 "Par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi".
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana
Īss apraksts: Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai. Persona brīvā formā sagatavo iesniegumu (vai priekšlikumu, sūdzību u.c.), un iesniedz to pašvaldībā klātienē, pa pastu, faksu, e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei" vai tiešsaistes formu Daugavpils novada mājas lapā. Atbildīgais speciālists saskaņā ar kompetenci izvērtē iesniegumu, veic nepieciešamās darbības, sagatavo iesniedzējam atbildi. Atbilde tiek sniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Iesniegumu likums (Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā
Īss apraksts: Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa, atsaucoties uz Daugavpils novada domes Reglamentu, nepieciešamības gadījumā ierosina izmaiņas novada attīstības plānošanas dokumentos un organizē to izstrādi, ņemot vērā nacionālās un reģionālās plānošanas prasības, aktuālās iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un intereses; izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes Reglaments
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Īss apraksts: Izsniedz attiecīgās pagasta pārvaldes. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus. Saņēmēji: Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai). Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Par zemes dzīlēm – likums Saeima 04.06.1996. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – likums Augstākā Padome 01.07.1985. Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi Nr.1055 – noteikumi Ministru kabinets 01.01.2007. Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība Nr.696 – noteikumi Ministru kabinets 29.09.2011. Derīgo izrakteņu ieguves kārtība Nr.570 – noteikumi Ministru kabinets 25.08.2012.
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Īss apraksts: Pakalpojuma pieprasītājs var pieteikt nepieciešamo konsultāciju vai pieprasīt vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem pašvaldībā klātienē, pa pastu, pa e-pastu, izmantojot tiešsaistes formu Daugavpils novada mājas lapā "Uzdod jautājumu pašvaldībai" vai E-pakalpojumu „E-iesniegums”. Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību). Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Informācijas atklātības likums (Saeima; likumi; 1998.11.20.) Administratīvā procesa likums (Saeima; likumi; 2004.02.01.) Iesnieguma likums (Seima; likumi; 3; 2008.01.01.) Pakalpojumu nosaukums: Koku ciršana ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā Īss apraksts: Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi: 1. Daugavpils novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem attiecīgā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvalde (turpmāk – Pārvalde), kuras teritorijā tiek plānota koku ciršana ārpus meža. 2. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz rakstisku iesniegumu Pārvaldē. Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu. 3. Pārvaldes amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apsekošanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41, stājas spēkā 28.02.2014.) 4. Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Daugavpils novada domē. Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: http://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/Koku_cirsana/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 30.05.2013. Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā"
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasītājam uzrādot personas apliecinošus dokumentus vai pilnvaru ir jāiesniedz klātienē Būvvaldē sekojošus dokumentus:

 • Iepriekš aizpildīto apliecinājumu  par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;
 • Akceptētu būvprojekta oriģinālu (1.eks. );
 • Ēku un būvju tehnisko pasi – inventarizācijas lietu, kuru iepriekš ir jāizņem Valsts zemes dienestā Dienvidlatgales nodaļā (Rīgas ielā 18, Daugavpils);
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
 • Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli;
 • Pašvaldības un citu institūciju Atzinumu  (saskaņā ar projektēšanas nosacījumiem)
 • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti ēkām un zemei (Zemesgrāmatu akts, Zemes robežu plāns)

Apstrādes solis

Būvvalde iepriekš paziņojot pasūtītāju apseko objektu, pieņem lēmumu un sastāda aktu.

Pakalpojuma saņemšana

Par akta saņemšanas dienu Būvvalde paziņo telefoniski. Sagatavotu aktu pasūtītājs saņem klātienē Būvvaldē

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā

Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz:
- aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;
- izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā –, ja mainījusies situācija apvidū;
- ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2.
- Paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ir divi gadi.
- Ja veikta jauna būvniecība, būvvalde piecu darbdienu laikā apseko objektu un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā; Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde.
- Ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku vai tās daļu, veic:
- ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū;
- ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu.
- Ēku vai tās daļu, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un tai nav normatīvajos aktos izvirzītas obligātās higiēnas prasības, pasūtītājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuve nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare, izņemot MK noteikumu Nr. 529 minētos gadījumus.
- Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas ēku vai tās daļu, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus MK noteikumu Nr. 529 minētajām institūcijām 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;
- Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.
- Būvvalde pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.
- Pasūtītājs ēku vai tās daļu uzrāda būvvaldei. Pasūtītājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.
- Ja ēkai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, ēkas vai tās daļas pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Būvvalde var pieaicināt piedalīties pieņemšanā būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis atzinumu. Būvuzraugs un pieaicinātais būvprojekta izstrādātājs paraksta aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā.
- Aktā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir:
- trīs gadi otrās grupas ēkām;
- pieci gadi trešās grupas ēkām.
- Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas ēkas, akta 6. punktu "Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai ēkai atsevišķi.
- Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.
- Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:
- ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;
- ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.
- Ja ēku vai tās daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.
- Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.
- Atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus būvvalde ieraksta aktā.

Nepieciešamie dokumenti
- Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):
- apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (14. pielikums);
- būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;
- institūciju atzinumus, kas izdevuši tehniskos vai īpašos noteikumus. Pasūtītājs par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai attiecīgās institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei;
- izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;
- tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
- būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
- būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
- būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
- iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
- autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
- būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
- ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
- ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.
- Ja būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3 papildus būvvaldē iesniedz:
- elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
- aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli;
• Dokumentu kopijas kas minēti ar pasvītrotu tekstu , pasūtītājs nodod glabāšanā būvvaldes arhīvā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”

Pieteikums tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar paš­valdību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieeja­ma patērētājiem. 

 Daugavpils novada tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas:

 • patstāvīgai ielu tirdzniecības vietai;
 • ielu tirdzniecībai pasākuma laikā;
 • atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

Daugavpils novada tirdzniecības atļauju izsniegšanas un vietu noteikšanas komisija

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Ielu tirdzniecības organizēšana

Aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniegumu iesniedz ielu tirdzniecības organizators par fiziskām, juridiskām personām par katru (ja tādas ir vairākas) fizisku vai juridisku personu, kura piedalīsies ielu tirdzniecībā. Daugavpils novada tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija izskata iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad par to paziņo dokumentu iesniedzējam, norādot termiņu trūkumu novēršanai.

Organizators ar pārskaitījumu samaksā noteiktās pašvaldības nodevas par visām fiziskām vai juridiskām personām. Nodevas lielums ir noteikt Daugavpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 38 un atkarīgs no tirgojamo preču veida. Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar precēm no vairākām preču grupām, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes. Ja ir samaksāta pašvaldības nodeva, tad tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai, kurā tiek norādīta tirdzniecības dalībnieki, tirdzniecības vieta un preču sortiments. 

Izsniegtā atļauja ielu tirdzniecībai tiek reģistrēta Daugavpils novada tirdzniecības atļauju izsniegšanas un vietu noteikšanas komisijas reģistrā.


IESNIEGUMS -  ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska vai juridiska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Ielu tirdzniecība:

 • Iesniegums, kurā norādīts kur, kad un ar ko vēlas tirgoties;
 • uzņēmuma reģistrācijas vai nodokļu maksātāja apliecību kopijas;
 • PVD atzinuma kopija, ja paredzēta tirdzniecība ar pārtikas produktiem;
 • VID licences kopija alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ja paredzēta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem;
 • VID izziņas kopija par tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecību, ja paredzēta tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība;
 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

 PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

5 darba dienas

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Atbilstoši Daugavpils novada domes 2013. gada 31. oktobrī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.38 „Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām”, nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

17. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā vietā.

18. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.

19. Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes: Nodevas objekts Likme (euro)

19.1. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem 1,00

19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm 4,00

19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola) 7,10

19.4. tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu) 14,00

20. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti. 21. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.

22. Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.

23. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās ieskaita pašvaldības budžetā. 

 Nodevas lielums ir atkarīgs no tirgojamo preču veida. Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar precēm no vairākām preču grupām, nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu likmes.

Anulējot vai uz laiku apturot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atgriezta.

 PIEZĪMES(Par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

• Daugavpils novada domes 2010. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par tirdzniecību publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā”

• Daugavpils novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošie noteikumi Nr 38 "Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām"
• Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 
• Noteikumi par trokšņu ievērošanu Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos trokšņu robežlielumus.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS KANĀLI

Attīstības nodaļa, Finanšu pārvalde, Apmeklētāju pieņemšanas punkts, rakstot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE

Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinets (1.stāvs), tālrunis 65422281.

PAKALPOJUMA sniedzēja DARBA LAIKS

Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 18.00;

Otrdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30;

Trešdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30;

Ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30;

Piektdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 12:30 līdz 15:30.

KONTA NR. NODEVAS VAI MAKSAS PAR PAKALPOJUMU IESKAITĪŠANAI

Daugavpils novada dome
Adrese: Rīgas ielā 2,Daugavpils, LV 5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568, 
konta numurs:LV37TREL9807280440200

Banka: AS SWEDBANK 
Konta Nr. LV 25HABA0551028288065 
Bankas kods: HABALV22                                     

Banka: AS CITADELE 
Konta Nr. LV05PARX0012925680001
Bankas kods: PARXLV22


Maksājumu iespējams veikt tikai ar bezskaidras naudas norēķiniem. Maksājuma uzdevumu vai kvīti jāiesniedz Daugavpils novada domē personīgi vai jāsūta uz e-pastu: veronika.pudane@dnd.lv

Pakalpojumi Latvija.lv
Apbedīšanas pabalsts 
Aprūpe mājās 
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana 
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana 
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija 
Dzimšanas dienas pabalsts 
Dzimšanas fakta reģistrācija
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās 
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu 
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu 
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem 
Laulības reģistrācija 
Miršanas fakta reģistrācija 
Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts 
Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā 
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām 

Attēls