Pakalpojumu izmaksas

Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi no 01.01.2015.

(Saskaņā ar  Ministru kabineta  25.09.2013. noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” un Daugavpils novada domes 2014.gada 13.novembra lēmumu Nr.1271„Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Valsts nodeva (€)

Cena (€)

Kopā ar PVN (€)

1.

Laulības reģistrācija

14.00

 

 

2.

Svinīga laulības reģistrācija

 

 

 

 

Reģistrācija nodaļas telpās

Daugavpils novada iedzīvotājiem
Citu pašvaldību iedzīvotājiem

 

14.00
14.00

 

6.00
15.00

 

20.00
29.00

 

Laulību reģistrācija Červonkas pilī,  Naujenes laulību zālē un Raiņa mājā Berķenelē

Daugavpils novada iedzīvotājiem
Citu pašvaldību iedzīvotājiem


 14.00
14.00

 

 
12.00
30.00

 

 
26.00
44.00

3.

Maksa par telpu izmantošanu laulību reģistrācijai

 

 

 

 

Červonkas pils un parks Vecsalienas pagasts

no 01.novembra līdz 30.aprīlim
no 01.maija līdz 31.oktobrim

 

 

15.00
30.00

 

18.15
36.30

 

Naujenes laulību zāle un telpas

 

15.00

15.00

 

Raiņa māja Berķenelē no 01.maija līdz 31.oktobrim

 

30.00

36.30

4.

Laulības reģistrācija ārpus pašvaldības noteiktajām vietām

14.00

186.00

200.00

5

Kopdzīves gadu  jubilejas ceremonija

7.00(atk.apl)

23.00

30.00

6.

Atkārtoto apliecību izsniegšana

7.00

 

7.00

7.

Reģistru aktualizācija

7.00

 

7.00

8.

Vārda, uzvārda , tautības ieraksta maiņa 

71.14

 

71.14

1.No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

2. Valsts nodevu neiekasē, ja:

 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

3. Maksa par pakalpojumiem svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai nodaļas telpās vai pašvaldības noteiktajās vietās netiek iekasēta   no :

 • invalīdiem;
 • politiski represētām personām;
 • Černobiļas avārijas seku likvidētājiem;
 • personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes vai personas statuss (par laulības reģistrāciju, ja statuss ir abiem pieteicējiem -100 % apmērā, ja vienam -50% apmērā )”;
 •  ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novadā, maksa tiek samazināta  par 60 %.

Attēls