Sabiedrības līdzdalība

Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojums kūdras atradnei 'Nīcgales purvs'

piektdiena, 09. septembrī, 2016
Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojums kūdras atradnei 'Nīcgales purvs'
Paziņojums par paredzētās darbības - kūdras ieguve (kūdras lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas organizēšanu Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 10, 2016. gada 5. septembrī ir izstrādāts kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003. Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Profundum”, reģ. Nr.41503032808, juridiskā adrese: Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads. Paredzētās darbības vieta atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamā īpašuma “Nīcgales purvs” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0006, nekustamā īpašuma “Valsts mežs” (kadastra numurs 4476 001 0003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0003 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002 teritorijā. Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu ir publicēts laikrakstā “Latgales Laiks” 2016. gada 9. septembra izlaidumā Nr.70. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 26. septembrī plkst. 15.00 Nīcgales pagasta Tautas nama telpās, Nīcgalē, Skolas ielā 17, Daugavpils novadā, Nīcgales pagastā. 26.10.2016.sabiedriskās apspriešanas materiāli. Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams "šeit" Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/ , www.daugavpilsnovads.lv kā arī Daugavpils novada domes un Nīcgales pagasta pārvaldes telpās. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt ierosinātājam vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr.67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 10. oktobrim. SIA “Laflora” kontakttālrunis 29143115, 29103943 vai 29182962. Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kūdras atradnei 'Nīcgales purvs' kopsavilkums Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojums kūdras atradnei 'Nīcgales purvs' Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kūdras atradnei 'Nīcgales purvs' 1.-15.pielikumi

Iedzīvotāju aptaujas anketa

pirmdiena, 29. februārī, 2016
Iedzīvotāju aptaujas anketa
Daugavpils novada domes Attīstības nodaļa aicina piedalīties Daugavpils novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzībā un aptaujas anketā novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā 2012.- 2015.gadā.

Par SIA „Daugavpils lidosta” paredzētās darbības akceptēšanu

trešdiena, 03. februārī, 2016
Par SIA „Daugavpils lidosta” paredzētās darbības akceptēšanu
Daugavpils novada pašvaldībā ir saņemta un izvērtēta SIA „Daugavpils lidosta”, reģistrācijas Nr. 41503036354, Krišjāņa Valdemāra iela 13—207.kab., Daugavpils, LV-5401, 2016.gada 5. janvāra vēstule Nr. 1/2016 “Par SIA „Daugavpils lidosta” paredzētās darbības „ Lidostas “Daugavpils” attīstība Daugavpils novadā Naujenes pagasta Lociku ciemā” akceptēšanu”, kurā izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēt SIA „Daugavpils lidosta” paredzēto darbību „ Lidostas “Daugavpils” attīstība Daugavpils novadā Naujenes pagasta Lociku ciemā”.

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi dabas liegumam „Ļubasts”

piektdiena, 08. janvārī, 2016
Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi dabas liegumam „Ļubasts”
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums „Ļubasts” atrodas Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā.Š.g. 25. janvārī plkst. 15:00 Daugavpils novada pašvaldībā (Daugavpils, Rīgas iela 2) notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Dabas aizsardzības plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, finansētāji – Latvijas vides aizsardzības fonds un Daugavpils novada Dome. Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties un sniegt priekšlikumus (adresējot: Jolanta Bāra, Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1a vai jolanta.bara@biology.lv) laikā no šī gada 11. janvāra līdz 1. februārim Daugavpils novada mājas lapā http://www.daugavpilsnovads.lv/ un Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv; Daugavpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 29. kabinets).Kontaktpersona - Jolanta Bāra, tel. 26465530.

Par koku ciršanu Biķernieku pagasta teritorijā

pirmdiena, 31. augustā, 2015
Par koku ciršanu Biķernieku pagasta teritorijā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.Sabiedriskās apspriešanas laiki Pantelišķu kapsētā –15. septembrī plkst. 9.00-10.00.